Algemene Leden Vergadering RIJC

Geen Algemene Leden Vergadering van de Ruinerwoldse IJsvereniging

Het bestuur van de Ruinerwoldse IJsvereniging heeft besloten dit jaar geen Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Aanleiding hiertoe is duidelijk.

Voor leden liggen de financiele stukken en het jaarverslag ter inzage.

Hiervoor kunt u zich melden bij;

-penningmeester R. Prins, Dijkhuizen 11

-secretaris L. Klooster, Schoolstraat 27

We rekenen op uw begrip.

Het Bestuur

Contributie seizoen 2020-2021

Beste leden,

In de derde week van oktober wordt de contributie geïnd voor het seizoen 2020-2021.

De contributie bedraagt net als voorgaande jaren € 8,50 voor een gezinsabonnement. Dit geldt voor ouders met hun inwonende kinderen. Voor alleenwonende leden is dit hetzelfde bedrag.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons per mail bereiken ijsclubruinerwold@g-mail.com

Alvast bedankt namens de ijsvereniging

Dagje schaatsen De Scheg Deventer wegens 100 jarig bestaan IJsvereniging

Een seizoen zonder vorst, dus zonder ijs en dus geen bord ‘Baan Open’. Toch heeft het bestuur zich ingespannen om dit heugelijke feit niet zomaar voorbij te laten gaan. Dankzij de bereidheid van schaatssponsor Reggeborgh’ mocht de RIJC een dag gebruik maken van de ijstijd bus.

De groepen 7 en 8 van de drie basisscholen uit Ruinerwold werden uitgenodigd om te gaan schaatsen in de Scheg te Deventer. Dit werd met enthousiasme ontvangen, en 28 februari was het zover. s ’morgens was eerst de Dissel aan de beurt en deze groep had het geluk een clinic te krijgen van oud-wereldkampioen Michel Mulder. Een prachtige ervaring. S ’middags was het de beurt aan de Arendsvleugel en de Wezeboom. Ook voor deze groepen werd een clinic gegeven. Twee vrijwilligers van de ijshazen uit Zuidwolde, Klaas Hulst en Jaap Dekker hebben de kinderen de basis van het schaatsen trachten bij te brengen. Na afloop kregen de kinderen chocolademelk en fruit van de RIJC. Het voltallige bestuur van de RIJC was de gehele dag aanwezig en werd gastvrij ontvangen door de Scheg. Ook de KNSB heeft ervoor gezorgd dat het voor alle betrokkenen een prachtige dag is geworden. Dank aan een ieder die dit mogelijk hebben gemaakt.

Voor foto’s van deze dag zie onze website http://www.ruinerwoldseijsclub.nl/fotos-2/

 

Afscheid kantine- en onderhoudsman

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging heeft Roelof de Jonge afscheid genomen van het bestuur. In 1983 is hij toegetreden tot het bestuur, toen de ijsbaan nog op het Sultansmeer was. Maar liefst 36 jaar actief geweest, een hele prestatie! De afgelopen jaren was hij de kantinebaas, maar ook onderhoudsman van zowel de ijsbaan als de kantine. Wij willen Roelof hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid, inbreng en inzet voor de ijsvereniging en hopen hem nog eens terug te zien bij de ijsbaan tijdens een schaatsperiode.


Roelof ontvangt een attentie en bloemen uit handen van de voorzitter Willem Brals en is door het bestuur benoemd tot erelid van de Ruinerwoldse IJsvereniging.

 

Rabobank Clubkas Campagne, een prachtig bedrag mogen ontvangen!

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar voor de Ruinerwoldse IJsclub, want het is precies 100 jaar geleden dat deze vereniging officieel is opgericht. Een memorabel feit om bij stil te staan!

Mede vanwege dit heugelijke feit hebben wij ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Op 17 april heeft de uitreiking van de cheques aan de verenigingen plaats gevonden in het Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. Wij hebben een prachig bedrag mogen ontvangen van maar liefst

Het fantastische bedrag word besteed aan het vieren van het 100 jarige bestaan. Het draaiboek ligt al klaar, alleen koning winter moet zijn werk nog doen.

Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen op onze vereniging!

Het bestuur

Ruinerwoldse IJsclub bestaat 100 jaar

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar voor de Ruinerwoldse IJsclub, want het is precies 100 jaar geleden dat deze vereniging officieel is opgericht. Op 25 november 1919 kon er dus voor het eerst in clubverband worden geschaatst.

In 1932 werd de Drentse IJsbond (later opgegaan in de KNSB) opgericht en onze vereniging heeft zich daar toen direct bij aangesloten.

De eerste bestuursleden waren respectievelijk de heren G. Reimers (voorzitter), J. Busscher (secretaris) en J.W. Schiphorst (penningmeester), H. Buiten kzn en J.P. Diphoorn.

De eerste wedstrijden van onze vereniging werden in 1921 voor de schoolkinderen gehouden.

Zoals veel oud leden nog wel zullen weten, was de ijsbaan aanvankelijk gelegen ver buiten het dorp, namelijk aan de Koekangerweg, het Sultansmeer. Een prachtig gelegen ijsbaan, midden in de natuur, rondom begroeid met bomen. Maar helaas toen voor de kinderen en anderen een eind fietsen. Een ander nadeel was ook dat vanwege de diepte van het meer, er pas bij een ijsdikte van minimaal 8 centimeter geschaatst kon worden. Op andere banen in de omgeving werd dan al lang geschaatst.

In de winter van 1928/29 werd er een linnen tent aangeschaft, zeg maar een ijstent, voor het nuttigen van een consumptie. Pas in 1935 kreeg het bestuur toestemming om een houten kantine(“het Hokkie”) te bouwen. Veel oud leden kunnen er prachtige verhalen over vertellen, over wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het “hokkie”.

Ook legendarisch zijn de verhalen van Roelof de Jonge en Gerard Slomp (al meer dan 45 jaar bestuurslid), die vaak als eerste het ijs op werd gestuurd om de ijsdikte te bepalen. Dikwijls is hij door het ijs gezakt, maar gelukkig zijn er nooit ernstige dingen gebeurd. Een ander bekende vrijwilliger bij de ijsclub was Jan Zoer, die bij de entree stond. Hij kende ieder lid en wie niet betaalde werd door hem persoonlijk van de baan gehaald.

Het Sultansmeer (in eigendom van de Waterleidingsmaatschappij Drente) ligt in een waterwingebied en vanwege de steeds strengere milieueisen voor dit gebied, moest het bestuur op zoek naar een andere locatie voor de ijsbaan. De wens was natuurlijk om ook een centralere plek te zoeken in de gemeente, zodat het met name voor de jeugd makkelijker was te bereiken.

De wethouders van toenmalige gemeente Ruinerwold, hebben zich ingezet voor het realiseren van een ijsbaan in het dorp.

In die periode was er ook een ruilverkaveling aan de gang, zodat er veel landbouwgrond van eigenaar veranderde. Daardoor werd het mogelijk een ijsbaan aansluitend aan het sportcomplex te realiseren, dus prachtig gelegen in het dorp.

Het zand wat hierbij vrijkwam werd gebruikt voor het nieuwe bestemmingsplan in Ruinerwold. Een dijk werd aangelegd om het weiland en de baan was gereed.

De kantine werd overgenomen van de ruilverkavelingscommissie en door een aantal leden gedemonteerd en herplaatst langs de nieuwe ijsbaan.

Met medewerking van de gemeente werden de lichtmasten geplaatst en rondom werd beplanting aangebracht.

In de winter van 2000/2001 kon de ijsbaan officieel worden geopend.

We kunnen rustig stellen dat de R.IJ.C. nu een multifunctionele locatie tot zijn beschikking heeft. De ijsbaan is voor de helft voorzien van een betonnen ondergrond. Dit maakt het mogelijk om bij geen winterse omstandigheden deze ruimte te gebruiken voor het jaarlijkse zomerfeest en kan ook dienen als parkeerplaats voor o.a. de voetbalvereniging. In het voorjaar van 2018 is de ijsbaan gerenoveerd. Met het zand dat vrij kwam bij de nieuwbouw van de Kringloop Winkel, is de baan geëgaliseerd. Doel is minder water op baan, zodat bij vorst de ijsdikte eerder voldoende zal zijn om open te kunnen gaan.

Zodra het ijs voldoende dik is en de baan open kan, worden de basisscholen op de hoogte gesteld. Meestal worden er dan zo spoedig mogelijk wedstrijden georganiseerd.

Ook deze winter in ons jubileumjaar hoopt het bestuur dat we onze leden een prachtige ijsvloer kunnen aanbieden.

Namens het bestuur,

Willem Brals, Levert Klooster, Robert Prins, Gerard Slomp, Roelof de Jonge, Jan Huiskes, Roelof Lankhorst, Lammert Mulder en Jan Roelof Thijn.

 

Bestuurswissel 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging heeft onze secretaris Luuk Pekel en penningmeester Paul Snijder afscheid genomen van het bestuur. Wij willen Luuk en Paul hartelijk bedanken voor hen betrokkenheid, inbreng en inzet voor de ijsvereniging en hopen de mannen nog eens terug te zien bij de ijsbaan tijdens een schaatsperiode.


Luuk ontvangt een attentie en bloemen uit handen van de voorzitter Willem Brals. Door omstandigheden kon Paul er helaas niet bij aanwezig zijn, de voorzitter heeft hem persoonlijk de attentie en bloemen thuis gebracht.

Levert Klooster neemt de secretariële taken over en Robert Prins de financiën, wij wensen hen veel succes met deze functie binnen het bestuur.